Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

anecianow
Jak kogoś dobrze znasz, możesz się z nim widywać albo codziennie, albo raz na trzy miesiące. Efekt jest ten sam. W przyjaźni ważna jest lojalność i to, by lubić kogoś razem z jego wadami. A najlepiej, żeby one cię śmieszyły.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabezsenna bezsenna
anecianow
2307 fc79 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabezsenna bezsenna
anecianow
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabadblood badblood
anecianow
4106 7f61 500
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viabadblood badblood
anecianow
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
Reposted fromflesz flesz viabadblood badblood
anecianow
5717 51cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
anecianow
5738 cf8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
anecianow
anecianow
anecianow
5735 5726
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
anecianow
5730 8a8f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations

March 23 2019

anecianow
5289 fc33
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
anecianow
5372 7635 500
Reposted fromCsengee Csengee via12czerwca 12czerwca

March 22 2019

anecianow
Reposted fromshakeme shakeme viainspirations inspirations
anecianow
Wszystko jest trudne, skomplikowane, a my sami jeszcze bardziej wszystko komplikujemy.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
anecianow
anecianow
4819 c097
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
anecianow
4841 d807
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 21 2019

anecianow
summer chill
Reposted fromcats cats viainspirations inspirations
0940 46ec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl