Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

anecianow
6485 1f79 500
Reposted frompunisher punisher viadotkliwie dotkliwie
anecianow
1576 94f8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadotkliwie dotkliwie
anecianow
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
anecianow
Reposted fromshakeme shakeme viadotkliwie dotkliwie
anecianow
anecianow

December 07 2019

anecianow
4702 5dde 500
Reposted frompiehus piehus viadotkliwie dotkliwie
anecianow
Reposted fromshakeme shakeme viabadblood badblood
anecianow
2208 6d29
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
anecianow
Jeśli On nie szaleje za Tobą, a Ty za nim,to po co Ci taka relacja?Letnia to może być zupa,a nie miłość.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak via12czerwca 12czerwca
anecianow
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
anecianow
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
anecianow
9841 6d29 500
Reposted fromonlyman onlyman via12czerwca 12czerwca
anecianow
6622 14e5 500
Reposted fromowca owca viawiks wiks
anecianow
anecianow
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, kto Cię kocha, szanuje i jest z Ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse via12czerwca 12czerwca
anecianow
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
anecianow
9755 4fcc
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
anecianow
8669 3a57
Reposted fromkarahippie karahippie via12czerwca 12czerwca
anecianow
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl