Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

anecianow
9917 d4d7
Reposted fromskrzacik skrzacik viainspirations inspirations
anecianow
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamoai moai

November 19 2017

anecianow
2542 dd23 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaakysz akysz
anecianow
0483 ef28 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaakysz akysz
anecianow
anecianow
Reposted frombluuu bluuu via12czerwca 12czerwca
anecianow
Jedna z najmądrzejszych decyzji mojego życia: odpuścić sobie gównianych ludzi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
anecianow
anecianow
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon "Wyliczanka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viapikkumyy pikkumyy
anecianow
2299 4732 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
0084 1c94 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
anecianow
anecianow
"I dlatego, że jesteś słaba,  musisz być bardzo silna."
— z serii; znaleziona kartka sprzed paru lat.
anecianow
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
anecianow
anecianow
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— S. Barańczak
anecianow
4185 b75f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
9704 1571 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
anecianow
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
anecianow
0495 9b45
Reposted fromoutoflove outoflove viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl