Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

anecianow
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą.
— A. Baniewicz
anecianow
Każdy ma swoje Westerplatte. Coś czego musi bronić i za nic nie odda.
— Jan Paweł II
anecianow
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viakindofnightmare kindofnightmare
anecianow
6535 b5f5 500
anecianow
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
anecianow
4940 6ca2
9385 133b
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaMonasi Monasi
anecianow
8942 8c94
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacheersbaby cheersbaby
anecianow
anecianow
anecianow
4064 91bc
anecianow
anecianow
6932 2c59 500
anecianow
anecianow
6411 8e08 500
Reposted frommslexi mslexi viakindofnightmare kindofnightmare
anecianow
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakindofnightmare kindofnightmare
anecianow
8094 82ab
Reposted frommslexi mslexi viakindofnightmare kindofnightmare
anecianow
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viamyzone myzone
anecianow
anecianow
0779 ecf9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl