Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

2782 7cde 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
anecianow
Reposted frombluuu bluuu
anecianow
anecianow
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka viainspirations inspirations
4622 4d26
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viamoai moai
anecianow
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu via12czerwca 12czerwca
anecianow
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaBalladyna Balladyna
1452 a3cc 500
1448 4aae 500
anecianow
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viamoai moai
anecianow
4957 a48e
Reposted fromoutoflove outoflove viamoai moai
anecianow
5653 fb7a 500
anecianow
4946 b18e
Reposted fromoutoflove outoflove via12czerwca 12czerwca
anecianow
1430 0ac3 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce via12czerwca 12czerwca
anecianow
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix via12czerwca 12czerwca
anecianow
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamoai moai

September 21 2017

anecianow
3483 5bed
Reposted fromimyours imyours viaakysz akysz
anecianow
6839 7d3d
Reposted fromimyours imyours viaakysz akysz
anecianow
5481 d9c1 500
Reposted fromlittletroublemaker littletroublemaker viaakysz akysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl