Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2018

anecianow
3073 b122 500
Reposted fromonlyman onlyman via12czerwca 12czerwca
anecianow
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood

June 24 2018

anecianow
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael via12czerwca 12czerwca

June 13 2018

anecianow
2482 6e3e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamoai moai
anecianow
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
anecianow
7987 a4bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
anecianow
1389 ed8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
3858 36c4 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viamoai moai
3856 3e63 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viamoai moai
9421 5e79
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabadblood badblood
anecianow
anecianow
2414 ee6d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
anecianow
2447 8a33 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
anecianow
2462 aae4 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
anecianow
2466 fd45
Reposted fromcalifornia-love california-love
anecianow
2489 158a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
anecianow
2495 310b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
anecianow
2519 c2d8
Reposted fromcalifornia-love california-love
anecianow
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viacalifornia-love california-love

June 05 2018

anecianow
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl