Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

3290 2e4f
anecianow
anecianow
anecianow
anecianow
Tak naprawdę nauczyłeś mnie jednej rzeczy; bez względu na to, co się stanie, dam sobie radę. Jestem silniejsza niż myślałam. Niż Ty myślałeś.
anecianow
anecianow
3341 650d
anecianow
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
anecianow
anecianow
6771 5995
"- Wiesz jak nazywam feceta który zrobi wszystko dla swojej kobiety?
- Jak?
- Mężczyzną!"

 — True Blood
anecianow
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
anecianow
9711 629a 500
anecianow
Całowaliśmy się jak wariaci, było nam dobrze, byliśmy szczęśliwi jak dzieci...
I co, powie mi pani, że to nic nie znaczyło? Że to wszystko mija, ot tak, jak fatamorgana?
Nie. To coś znaczyło.
— O mnie się nie martw, s02e10
anecianow
anecianow
7637 e8ad 500
Playing it Cool (2014)

January 08 2020

anecianow
0953 e7bb
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
anecianow
1566 456a 500
z książki R. J. Palacio - "365 dni cudowności"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl